Welkom bij Hedi International

Van oudsher staat Hedi International bekend als specialist in het samenstellen van originele, topkwaliteit feestpakketten. En om ons vermogen zo’n beetje elk willekeurig relatiegeschenk te kunnen leveren. Daar zijn in de loop der tijd steeds meer specialisaties bij gekomen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is steeds belangrijker geworden, dus bieden wij tevens een omvangrijk assortiment duurzame relatiegeschenken, feestpakketten en natuurlijk bedrijfs- en promotiekleding aan. In dit digitale tijdperk heeft ook het usb-relatiegeschenk zijn intrede gedaan. Dus hebben wij een enorme keuze aan usb relatiegeschenken, in alle soorten en maten, mogelijk gemaakt. Kijk verder op onze site of kom langs en overtuig uzelf!

Waar vindt u ons?

Hedi International
pand_hedi_2_200

Brinkhorst 17
7207 BG Zutphen
Postbus 1045
7230 AA Warnsveld

Tel. (0575) 52 90 91
Fax. (0575) 52 26 47
E-mail: info@hedi.nl

social_linkedin_box_blue_24 Relatiebouwers
social_facebook_box_blue_24 Relatiebouwers
social_twitter_box_blue_24 @Relatiebouwers

Wij zijn geopend van
maandag t/m vrijdag van
08:30 - 17:00 uur

Routeplanner

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de vereniging platform promotional products, gevestigd te nijenburg 73, 1081 GE Amsterdam

(Gedeponeerd onder nummer 34179289 Kamer van Koophandel te Amsterdam).

Artikel 1. Definitie

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
. adviseur c.q. leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de vereniging Platform Promotional Products. 
. opdrachtgever c.q cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.
Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leve- rancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de op dat moment kostenbepalende factoren. 
Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen.

Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde produkten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.      
Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en produktontwikkeling.

Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens produkten en/of diensten.
Lid 3: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

Artikel 7 Leveringen en levertijd.

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
Lid 4 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers
Lid 5 Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c q samengestelde produkten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren
Lid 6 Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is
Lid 7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting. importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing. transport en verzekering
Lid 8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen
Lid 9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt
Lid 10 Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier
Lid 11 Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Heet van de naald

Onze laatste Tweets

heditwitter but

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van relatiegeschenken? Dan kunt u onze nieuwsbrief niet missen. Abonneer u nu!
captcha 
Na aanmelding ontvangt u iedere week De Relatiebouwers Nieuwsbrief